فروشگاه دیپلماتیک / DIIR Studio


فروشگاه دیپلماتیک / DIIR Studio

فروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی
© دیوید برامبل

فروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی، کمد، قفسه بندیفروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی، کمدفروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی، کمد، قفسه بندیفروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی، کمد، قفسه بندیفروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - تصاویر بیشتر+ 12


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

 • فیس بوک

 • توییتر

 • ایمیل

 • پینترست

 • واتساپ

یا


 • <،le>حوزه مساحت این پروژه معماری حوزه :
  60 متر مربع

 • <،le>سال سال اتمام این پروژه معماری

  سال:

  2022


 • <،le>ع، ها
فروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی
© دیوید برامبل

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. تجربه فروش موضوع مطالعه این فروشگاه جدید می شود. برای این کار روی آماده سازی مسیری کار می کنیم که بازدیدکننده از طریق آن اشکال مختلف نمایشگاه را کشف می کند. محفظه مستطیلی و یکنواختی که به ،وان نقطه شروع در نظر گرفته می شود، به منظور دنبال ، فضایی منفرد شکل می گیرد که در آن هندسه ها اهمیت اساسی پیدا می کنند.

فروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی، کمد
© دیوید برامبل
فروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - تصویر 17 از 17
مفهوم پلان طبقه
فروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی، کمد، قفسه بندی
© دیوید برامبل
فروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی، کمد، قفسه بندی
© دیوید برامبل

به این ترتیب دو فضای متمایز می شوند که به صورت خطی از یکدیگر پیروی می کنند. اولین مورد به ،وان معرفی نامه استفاده می شود و وظیفه نمایش محصول برجسته در دستگاه های مختلف خود را بر عهده دارد. ویترین، صفحه نمایش تعاملی و قفسه های نمایشگاه به ،وان جاذبه عمل می کنند. صفحه دسترسی ش،ته است و کاربر را دعوت می کند تا وارد داخل شود.

فروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی، کمد، قفسه بندی
© دیوید برامبل

بعد، فضای دایره ای شکل در مرکز پروژه قرار می گیرد. پس از عبور از یک لنگه تاج بزرگ، سقف از حالت فشرده خارج می شود و فضایی وارد می شود که بر تعجب تاکید می شود. از طریق ایجاد گنبدی عظیم، فضایی ترسیم می‌شود که گردی هندسی فوق‌الذکر وارد صحنه می‌شود. فضا از بالا روشن شده و در نور غرق می شود. همراه با این حرکت، مجموعه ای از قفسه های نمایشگر فضا را احاطه کرده و کاربر را به صورت متمرکز در آغوش می گیرند.

فروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی
© دیوید برامبل

رنگ های خنثی پالت مواد را مشخص می کند. سنگ آهک Campaspero با پوشش های ملات مختلف ،یب شده است. به این ترتیب یک گفتگوی صمیمانه بین محتوا و ظرف برقرار می شود. بیان هندسی با رنگ های آرام متعادل می شود، بنابراین بر اهمیت محصول تأکید می شود.

فروشگاه دیپلماتیک / Estudio DIIR - عکاسی داخلی، ستون
© دیوید برامبل
منبع: https://www.archdaily.com/994085/tienda-diplomatic-estudio-diir